morebtn_bgfblinetwscope-invertscopepagetop_arrowblog-latestmorebtnvtickpagenextpageprevpagetophsjhshomecresthshomejhskindamasteruniv
書道部

顧問の先生を中心に楽しく創作を行っています。単に字を書くだけでなく様々な工夫をこらして表現をしています。絶対に楽しいですよ。
●大阪府下高校書道展(大阪市立美術館)出品、大阪府下私学書道展出品
●日本学生書道展「入賞」「特選」「準特選」他